شماره ۱۵۸هفته نامه ندای مغان منتشر شد

چاپ

به گزارش مغان رسا ، در این شماره ندای مغان که در ۴صفحه رنگی منتشر شده، خبرها و مطالب مختلف در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی درج شده است.

مدیر مسئولی نشریه ندای مغان را نادر شیرین زاده و جانشین مدیر مسئول را صمد نوری عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر پارس آباد بر عهده دارد.

 

۱۵۸۱۵۸۲۱۵۸۳

۱۵۸۴