«نسیم تدبیر» به جمع خانواده مطبوعات استان اردبیل پیوست

چاپ

به گزارش مغان رسا، اعضای هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه اخیر خود، با انتشار هفته نامه نسیم تدبیر با گستره توزیع استان اردبیل و زمینه اجتماعی و فرهنگی موافقت کردند.
مدیر مسئول نسیم تدبیر گفت: این نشریه با مشی اصلاح طلبانه و با گرایش عمومی، به زودی نخستین شماره خود را بر پیشخوان مطبوعات عرضه می کند.