شکور پورحسین عضوکمسیون اجتماعی مجلس شد +اسامی

چاپ

به گزارش مغان رسا ، ترکیب ۲۳ نفره کمیسیون اجتماعی به این شرح زیر است: محمد اسماعیل سعیدی، ناهید تاج الدین، شکور پورحسین شقلان، سلمان خدادادی، سیدحمزه امینی، جلیل مختار، رضا شیران خراسانی،‌ علیرضا محجوب، محمدعلی وکیلی، محمدرضا بادامچی، حسن لطفی، علی کرد،‌ عباس گودرزی،‌ سید صادق طباطبایی نژاد،‌ عبدالرضا عزیزی،‌ محمد وحدتی هلان،‌ سمیه محمودی، غلامرضا کاتب،‌ علی رستمیان سبزه خانی،‌ زهرا ساعی،‌ رسول خضری، خدیجه ربیعی فرادنبه و احمد بیگدلی.
بدین ترتیب پس از مشخص شدن کمیسیونهای سه تن از نمایندگان استان اردبیل آقایان بدری،فیضی و میر حمایت میرزاده که در کمیسیونهای عمران،برنامه و بودجه و آموزش قرار گرفتند شکور پورحسین نیز به عنوان چهارمین نماینده از هفت نماینده استان اردبیل علیرغم رشته تخصصی خود (دانشجوی دکترای حقوق) در کمیسیون اجتماعی که از کمیسیونهای تخصصی و مهم مجلس میباشد قرار گرفت.

وظایف کمیسیون اجتماعی عبارتند از : انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار، اشتغال، روابط کار و تعاون.